Bildbeskrivning

Resevillkor för Aktiv Resa  


1. Bokning & betalnings regler.

1.1 Se till att Ni är noggranna med att uppge korrekt namn. Namnen på samtliga resenärer skall i bokningsprocessen anges så som de stavas i passen. Flygbiljetter är personliga och det går inte att byta namn. Flygbolagen tillåter inte att bokstav/bokstäver ändras i varken förnamn eller efternamn. Om felaktigt namn uppgivits betraktas bokningen som en avbokning och vid eventuell nybokning av korrekt namn kan inte platser och priser garanteras.

1.2 Se till att ange korrekt e-mailadress. All kommunikation från Aktiv Resa KB till Er sker via uppgiven e-mailadress. Meddela Aktiv Resa från din uppgivna e-mailadress till oss på info@aktivresa.se omgående vid ändring av e-mailadress. Det är viktigt att du kontrollerar så att vår e-post till dig inte fastnar i ditt spam-filter, då all kommunikation från oss sker via email.

1.3 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt 2000SEK/resenär i anmälningsavgift senast 7 dagar efter bokningen (eller annan enligt överenskommelse). Aktiv Resa KB skall bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4 Slutbetalningen ska vara Aktiv Resa tillhanda senast 45 dagar före avresa. Bokar man sin resa mindre än 45 dagar före avresa ska hela beloppet betalas omgående.

1.5 Om avtalet ändras av resenären, räknas detta som en avbokning och en nybokning enligt, vid ombokningstillfället, gällande prislista. Ombokningsavgift uttas på 395SEK/resenär

Aktiv Resa har som målsättning att hjälpa kunden med ombokning utan kostnad. Såvida inte Aktiv Resa får kostnader i sin tur för ändringen, görs alltid ombokningen gratis.

1.6 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har Aktiv Resa KB rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. 

1.7 Barn under 18 år får inte resa på egen hand utan ledsagning. Om resenär under 18 år reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg visande på målsmans godkännande ska insändas till arrangören innan betalning av resan sker.


2.Avbokning och ombokning 

Resenären har rätt att avbeställa resan enl. följande:
2.1 Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.                                                                                                             

2.1.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar mot erläggande av en kostnad motsvarande 5% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
2.1.3 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25% av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
2.1.4 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan, skall resenären erlägga 50% av resans pris.
2.1.5 Sker avbeställningen inom 7 dagar före avresan skall resenären betala hela resans pris.
2.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsförsäkring har rätt att avbeställa resan, se nedan.
Vid fastställande av resans pris ska i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsförsäkring. (avbeställningsskydd)

3. Avbeställningsskydd

3.1 Aktiv Resa KB rekommenderar er som resenärer att teckna Aktiv Resa KB avbeställningsskydd 495SEK/resenär.
Avbeställningsskyddet kan utnyttjas då du som resenär tvingas inställa resa pga att du eller dig närstående person drabbas av allvarlig akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall i nära anslutning till då resan ska påbörjas. Med närstående person avses make, maka, sambo, syskon, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led.
Orsaken till inställandet av resan får inte ha varit känd vid första bokningstillfället. 

3.2 Avbeställningsskyddet täcker inte psykiska åkommor, depression eller akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär under avbeställningsskyddets giltighetstid. Avbeställningsskyddet omfattas inte av sjukdom, olycksfall eller annan följdverkan orsakad av graviditet eller barnafödsel.                                                 Avbeställningsskyddet upphör att gälla då resan har påbörjats.
Avbeställningsskyddet är giltigt endast om det har tecknats i samband med första bokningstillfället och betalning har erlagts.                                              Avbeställningsskydd kan inte tecknas separat efter det att slutbetalning har skett.

Avbeställningsskydd gäller ej om man ångar sig, skiljer sig i äktenskap eller separerar med pojkvän/flickvän/sambo, får omtenta eller kommer in på en utbildning, nytt jobb eller förlorar jobbet eller liknande.

3.3 Avbeställning skall ske före avresa till Aktiv Resa KB via e-mail till (info@aktivresa.se) eller per telefon/ telefonsvararen (+46 731-80 00 77). 
Aktiv Resa KB läkarintyg och andra resedokument skall snarast och senast vara Aktiv Resa KB tillhanda 10 dagar efter dagen för avbokning (Aktiv Resa, Blåeldvägen 25, 24651 LÖDDEKÖPINGE). Läkarintyget skall beskriva att sjukdomen är akut, vilken sjukdom det är frågan om och att resan inte kan genomföras. Läkarintyget skall vara stämplat och underskrivet av läkare verksam i Sverige.

3.4 Premien för avbeställningsskyddet samt tillvalsprodukter återbetalas inte. Vid återbetalningen uttages en självrisk om 10 % dock lägst 850 kronor per person.
Betalning tillbaka sker alltid till samma bankkonto från vilket Aktiv Resa tidigare av er har fått betalt.
Avbeställningsskyddet täcker inte kostnader där ersättning kan fås av försäkringsbolag eller liknande.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet.        

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid (senast 14 dagar) före avresan underrätta arrangören om överlåtelsen. När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 395SEK/person som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

 

5. Färdhandlingar & detaljerad information om resa.   

Senast 7 dagar innan avresa får man detaljerad information om resan. All information skickas på samma vis som man fick bekräftelsen. E-mail eller vanlig post alltså.
Det är resenärens skyldighet att kontrollera samtliga färdhandlingar så snart som ni har erhållit dessa. Kontrollera omgående namn, antal personer, avresetidpunkter, destination, pris etc. Kontakta Aktiv Resa KB utan dröjsmål då ni har upptäckt felaktigheter. 

6. Bagage

Olika regler gäller för olika flygbolag. Kontrollera vilka bagageregler som gäller för just din resa. Med Norwegian ingår 1 väska/resenär. I golfpaket resorna ingår 1 st. golfbag T/R samt 1 väska/resenär

7. Flygplatsskatter

I priset som betalas avseende flygresor ingår flygplatsskatter. I vissa länder (fåtal) kan det tillkomma lokala avreseskatter som betalas av dig som resenär lokalt till det landets luftfartsmyndighet. 

8. Flyg

Aktiv Resa säljer paketresor med T/R biljetter om inte enkla biljetter har bokats. Det går inte att låta bli att resa på utresan och tro att returresan kan genomföras. Flygbolagen bokar av returresan om inte utresan har genomförts. Om du inte använder utresan (s k "Noshow") blir hemresan automatiskt avbokad. Ingen återbetalning eller ombokning är då möjlig. 

9. Resenärens ansvar under resan

9.1 Aktiv Resa anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

9.3 Pass, Visum, Hälsobestämmelse

Resenären är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. 
Aktiv Resa rekommenderar resenären att teckna reseförsäkring.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

10.Reklamation & Tvistlösning

Är du inte nöjd med något under din resa ska du som resenär påtala detta direkt under resan så att det finns en chans att lösa detta direkt. Har du inte fått hjälp under resan och du fortfarande inte är nöjd ska reklamationer skriftligen skickas till oss på Aktiv Resa omgående (Aktiv Resa KB, Blåeldvägen 25 24651 LÖDDEKÖPINGE).
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

11. Övrig information

Vi rekommenderar att ni alltid finns på plats i god tid före er avresa Check-in tider varierar med flygbolag och flygplats. Aktiv Resa KB kan inte ta ansvar för kostnader eller andra negativa effekter som hänför sig till ändrade avgångstider, ändrade ankomsttider,  överbokningar, inställda flyg, förseningar eller andra händelser som ligger utanför Aktiv Resa KB kontroll. Dessa orsaker kan Aktiv Resa KB inte påverka och kan därmed inte heller ta något ansvar. Aktiv Resa KB kan inte hållas som ansvarig om det på eller i närheten av resmålet inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra. Aktiv Resa KB förmedlar endast paketresor och kan inte ställas till ansvar för eventuella tidtabellsändringar och inställda flyg. I de fall då flygbolaget tillåter avbokning på grund av tidtabellsändring eller inställda flyg återbetalas hela summan minus ett hanteringsarvode på 395 kr per person. Observera att erlagd kostnad för ombokning återbetalas ej. 

 

Gällande från 2013-07-17